«Det er mange aktører som har ansvar for å realisere ambisjonene i utdanningssektoren. Sektormålene beskriver hva vi skal oppnå sammen.»

Samfunnsoppdrag/Del II

Vårt samfunnsoppdrag

Udir har et overordnet forvaltningsansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Direktoratet skal sikre at norsk utdanningspolitikk iverksettes og følges opp, og bidra til at barn, ungdom og voksnes rettigheter til et likeverdig tilbud i barnehage, skole og opplæring blir ivaretatt.

Det er mange aktører som har ansvar for å realisere ambisjonene i utdanningssektoren. Sektormålene beskriver hva vi skal oppnå sammen. Utdanningsdirektoratet befinner seg mellom Kunnskapsdepartementet og barnehage- og skoleeiere. Vi har ansvar for å styre gjennom Fylkesmannen og kommunene og bruke virkemidler slik at barnehage- og skoleeiere har kompetanse og kapasitet til å nå målene.

Sektormålene er formulert på følgende måte:

Barnehage

 • Eit tilgjengeleg barnehagetilbod av høg kvalitet, og som gjennom tidleg innsats medverkar til sosial utjamning og livslang læring
 • Rett til barnehageplass blir innfridd
 • Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar
 • Alle barnehagar skal vere ein god arena for leik, omsorg, læring og danning
 • Alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap
 • Prisen skal vere så låg at alle som ønskjer det, skal ha råd til å ha barn i barnehage

grunnopplæringen

 • Grunnopplæring av høg kvalitet, som gir den einskilde og samfunnet naudsynte føresetnader for framtidig velferd, og demokratisk deltaking og ei berekraftig utvikling.
 • Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og arbeidsliv.
 • Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring med kompetanseprov som kan verdsetjast for vidare utdanning eller i arbeidslivet.
 • Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring.

Som fagorgan har Udir ansvar for å bidra med utredninger, utvikle og formidle relevant kunnskap og gi innspill til ulike statsbudsjett- og stortingsdokumenter. Vi har også en rådgivingsrolle overfor departementet og den politiske ledelsen.

Direktoratet har i tillegg ansvar for å forvalte læreplanverket for grunnopplæringen og utvikle støtte- og veiledningsmateriell knyttet til rammeplanen for barnehagen. Vi utarbeider sentralt gitt eksamen og prøver for norsk grunnskole og videregående opplæring. En stor del av arbeidsinnsatsen er rettet mot veilednings- og støttearbeid mot sektorene. Dette gjelder også tilrettelegging av elektroniske verktøy for kvalitetsutvikling i egen virksomhet, fra barnehage til skoleeier.

Udir styrer fylkesmannens tilsyn med kommunale skoleeiere og barnehagemyndigheten. Vi fører selv tilsyn med frittstående skoler, og har i oppgave å forvalte og tolke regelverket som gjelder for barnehager og grunnopplæringen i Norge når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå.

Samarbeid med andre etater og underliggende virksomheter

Udir har på mange områder mindre innflytelse på hverdagen i barnehagene eller skolene, og vi benytter oss derfor av utstrakt samarbeid med andre aktører som jobber tettere opp mot barnehage og skole. I noen sammenhenger må vi også samarbeide med virksomheter på tvers av fagfelt, f.eks. med helse og barnevern.

Vi løser våre oppgaver ved å bruke våre egne faglige ressurser og fagkompetansen i virksomheter vi har et styringsansvar overfor. Sistnevnte gjelder Statped, styrene til de statlige samiske skolene, fylkesmannsembetenes utdanningsadministrasjon og de nasjonale sentrene for kvalitet i opplæringen.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket. Fylkesmannen skal ivareta innbyggernes rettsikkerhet gjennom tilsyn, informasjon, veiledning og klagesaksbehandling, og de skal gi statlig støtte til barnehageeiere, skoleeiere, lokal barnehagemyndighet og andre aktuelle målgrupper i fylket.

Statped

Statped er en nasjonal virksomhet som gir spesialpedagogiske tjenester, først og fremst til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal støtte barnehageeiere og skoleeiere med å gi barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov tilpasset og inkluderende opplæring. Tjenestene kan også være individrettet i spesielle tilfeller.

De statlige samiske skolene

Styrene av de statlige samiske skolene har som hovedmålsetting å opprettholde og videreutvikle samisk identitet, språk og kultur.

De nasjonale sentrene

De nasjonale sentrene skal bidra i gjennomføringen av nasjonal utdanningspolitikk og være en ressurs i arbeidet med nasjonale satsinger. Oppgavene er knyttet til de overordnede målene i barnehagesektoren og opplæringssektoren i et langsiktig perspektiv.

De nasjonale sentrene er:

 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret)
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS)
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø, (Læringsmiljøsenteret)
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret)
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret)
 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret)
 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret)

De nasjonale sentrene utarbeider støtte- og veiledningsmateriell innenfor sine fagområder som kan brukes i opplæringen.

Samarbeid med andre sektorer

Udir jobber sammen med Helsedirektoratet, Helsetilsynet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrering og mangfoldsdirektoratet på områder som krysser faggrensene.

Direktoratet er en del av Direktørnettverket hvor 10 direktorater innenfor «velferdssektoren» er representert. Nettverkets formål er blant annet å bidra til dialog og samarbeid på tvers av sektorene.

Tilknytningsform

Utdanningsdirektoratet (Udir) er et ordinært statlig forvaltningsorgan (bruttobudsjettert virksomhet) under Kunnskapsdepartementet (KD). Vi har også selv etatsstyringsansvar Statped, en organisasjon med rundt 800 ansatte, og de tre statlige samiske skolene. Videre har vi embetsstyringen av Fylkesmannens utdanningsadministrasjoner og etatsstyringen 10 nasjonale sentre. Disse sentrene er administrativt knyttet til et universitet eller en høgskole, mens Udir har ansvar for den faglige virksomheten.

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Tine Poppe

Design og grafisk produksjon
Dinamo AS

Trykk
07 media

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Kristine Larsen
Arne Eltvik
Julia Stelzer Pettersen
Karen Bø
Line Mork
Marit Helen Bakken
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen