«Vi bidrar i stor grad til ny kunnskap om barnehager og skoler. Målet er at barnehager og skoler skal få nytte av forskning og statistikk for å drive kunnskapsbasert kvalitetsutvikling.»

Virksomhetsmål/Del III

Sektormål for barnehagen

Målet er at alle barnehager oppnår en høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring. Alle barn skal få et godt og likeverdig tilbud.

  • Barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring
  • Et tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn
  • Forutsigbare rammevilkår som medvirker til mangfold og likeverd i barnehagesektoren

Kunnskapsgrunnlaget om barnehagesektoren har blitt betydelig styrket og systematisert i de senere årene. Vi gjennomfører bl.a. en årlig spørring til barnehagestyrere, eiere og myndigheter, vi får et stadig bedre statistikkgrunnlag basert på barnehagenes rapporteringer i BASIL, vi innhenter rapporter fra fylkesmennenes tilsyn med kommunene, og vi setter ut ulike forskningsoppdrag og evalueringer på barnehagefeltet som gir ny kunnskap.

Direktoratet legger også vekt på å formidle kunnskapsgrunnlaget tilpasset de ulike aktørene i feltet (barnehageansatte, eiere, foreldre og myndighet). Vi har utviklet magasinet Vetuva, Udir-magasinet om kompetanseutvikling, barnehagesidene på udir.no, barnehagefakta.no, Barnehagespeilet og andre ressurser.

Vi utvikler et kvalitetssystem for barnehagene som nettopp skal bidra til at barnehager, eiere, Iokale og nasjonale myndigheter skal ha god tilgang på informasjon om tilstanden i sektoren og gode verktøy for kvalitetsutvikling. I dette arbeidet innhenter vi råd og innspill fra barnehager, barnehageeiere og andre aktører, slik at kvalitetsverktøyene vi utvikler, er tilpasset barnehagenes behov. I likhet med mange skoler og skoleeiere har ikke alle i barnehagesektoren den kompetansen som trengs for å kunne delta like aktivt i arbeidet med kvalitetsutvikling. Målet med kvalitetssystemet er å bidra til et mer likeverdig barnehagetilbud til alle barn gjennom å gi støtte til systematisk vurdering og utvikling av kvalitet i barnehagen.

De ansatte og de ansattes kompetanse er viktig for å sikre kvalitet i barnehagen. Kompetansemidler har i stor grad vært nyttet til å tilrettelegge for at barnehageeiere kan oppfylle pedagognormen, og også for å få flere fagarbeidere. I 2015 ble det bl.a. innført økonomisk tilrettelegging for at ansatte skal kunne ta grunnutdanning. Det er positivt at flere barnehager nå oppfyller pedagognormen.

Vi prioriterer å etablere en bedre sammenheng mellom disponering av kompetansemidler og områder som språk, realfag og læringsmiljø, og å innrette disse satsingene slik at de inkluderer hele opplæringsløpet. God ledelse er et annet prioritert område for å utvikle og sikre høy kvalitet. De som deltar på den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrere, opplever at tilbudet er relevant for arbeidshverdagen, og vi ønsker at flere vil delta.

Vi skal fortsette å videreutvikle kunnskap om sektoren ved å tette kunnskapshull og støtte sektoren. Målet er at alle barnehager oppnår en høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring. Alle barn skal få et godt og likeverdig tilbud.

Grafikk: Barnehager som oppfyller pedagognormen

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Tine Poppe

Design og grafisk produksjon
Dinamo AS

Trykk
07 media

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Kristine Larsen
Arne Eltvik
Julia Stelzer Pettersen
Karen Bø
Line Mork
Marit Helen Bakken
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen