«Vi bidrar i stor grad til ny kunnskap om barnehager og skoler. Målet er at barnehager og skoler skal få nytte av forskning og statistikk for å drive kunnskapsbasert kvalitetsutvikling.»

Opplæring av asylsøkere/Del III

Opplæring av asylsøkere

Mot slutten av året ble det etablert en tverrsektoriell ressursgruppe i forbindelse med den omfattende flyktningstrømmen til Europa, og da også til Norge.

I løpet av 2015 mottok Norge over 30 000 asylsøkere, og mange av disse var barn i opplæringspliktig alder. Utdanningsdirektoratet har jobbet bredt med flere ulike tiltak for å bidra til at rettighetene til barna blir oppfylt:

Kartlegging

I en uoversiktlig situasjon med svært mange flyktninger som kommer til landet, er det viktig å skaffe seg oversikt over antallet barn og unge i opplæringspliktig alder som befinner seg på ulike typer mottak. En spørreundersøkelse er utviklet og sendt til alle kommuner som har noen form for mottak, og til alle fylkeskommuner. Formålet er å kartlegge i hvilken grad kommunene har god oversikt over behovet og et relevant tilbud. Spørringen vil bli gjennomført regelmessig i tiden framover, og dette vil forhåpentlig vise en positiv utvikling.

Tilgang til digitale læremidler

I den aktuelle situasjonen er det krevende for mange kommuner å tilby opplæring til alle de nyankomne elevene. Det er derfor behov for å lage nettbaserte opplærings­ressurser til de barna som ikke får et ordinært skoletilbud i utgangspunktet. De samme ressursene kan også støtte et ordinært skoletilbud. Dette omfatter bilder, lydfiler, artikler og andre digitale læringsressurser på ulike språk, noe som kan sette kommunene i bedre stand til å tilby opplæring til asylsøkende barn. Videreutvikling av disse ressursene vil skje i 2016, og det skal lanseres en portal med navnet Skolekassa hvor disse opplæringsressursene legges ut.

Informasjon

Udir har opprettet en nettside med relevant informasjon for dem som jobber med flyktninger i barnehager og på skoler. På nettsiden finner du blant annet råd, informasjon og ressurser om hvordan barnehager og skoler kan ta imot nyankomne barn og foreldre på en god måte. Informasjonen er utviklet av ulike direktorater og ­organisasjoner.

Lærerpool

I noen kommuner og fylkeskommuner kan lærermangel føre til at barna som kommer til Norge, ikke får den opplæringen de har rett til. Udir startet i 2015 arbeidet med en lærerpool, der lærerkrefter som vil jobbe med asylsøkende barn og unge, kan melde seg inn, samtidig som kommuner og fylkeskommuner kan søke blant de ressursene som har meldt seg. Dette tilbudet ble til­gjengelig for skoleeierne tidlig i 2016.

Kompetanseheving

Udir har planlagt og foreslått flere ulike tiltak for å bidra til utvikling av lærerkompetanse i tråd med skoleeiernes behov. Dette er samlinger og opplæringstiltak som kan bidra til at elevene lærer seg norsk og fag raskt, og at de blir godt integrerte. Det videre arbeidet i 2016 vil avklare hvor mange av disse tiltakene vi finner rom for innenfor våre økonomiske rammer.

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

Tilskuddsordningen skal bidra til finansiering av grunnopplæring og videregående opplæring av barn og unge som søker opphold og som har rett og/eller plikt. Ordningen begrenses til dem som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å bli bosatt, og gjelder inntil de fyller 18 år eller har fullført i løpet av det skoleåret de fyller 18 år. Rapporteringen fra fylkesmennene 3. tertial 2015 viser at det var 3251 elever i grunnskolen og 53 elever i videregående opplæring som utløste statstilskudd i skoleåret 2014/2015.

Den omfattende flyktningstrømmen fra Europa høsten 2015 vil ha store konsekvenser for denne tilskudd­ordningen i 2016. Opplæring i skoleåret 2015/2016 utløser statstilskudd i 2016.

Grafikk

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Tine Poppe

Design og grafisk produksjon
Dinamo AS

Trykk
07 media

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Kristine Larsen
Arne Eltvik
Julia Stelzer Pettersen
Karen Bø
Line Mork
Marit Helen Bakken
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen